KKTC Sigortalar İşsizlik Yardımı Ne kadar?

KKTC Sigortalar İşsizlik Yardımı Ne kadar?
KKTC Sigortalar İşsizlik Yardımı Ne kadar?

İşsizlik yardımı nedir?

İşsizlik primi ödeyip zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olanlar ile altmış üç yaş arasındaki çalışanlara, diğer nitelik ve koşulları taşımaları kaydıyla, kendi isteği dışında işten ayrılmış olup çalışmaya muktedir ve iş almaya hazır bulunduğu halde uygun bir iş bulma imkansızlığı sebebi ile kazancının geçici olarak durduğu süre için, işsizlik sigortası ödeneği sağlanır.

İşsizlik yardımı ödeneği ne kadardır ve ne şekilde ödenir?

Sigortalıya ödenecek işsizlik sigortası ödeneğinin günlük maktu miktarı, aylık asgari ücretin yetmiş beşte biri kadar olur. Sigortalının geçindirmekle yükümlü kimsesi varsa, işsizlik ödeneği, geçindirmekle yükümlü olduğu her bir kişi için ve en çok üç kişiye kadar %25 artırılarak ödenir. Ancak eşlerden her ikisinin de sigortalılıklarından dolayı aynı zamanda işsizlik sigortasından ödenek almaya hak kazanmaları halinde, kadın sigortalıya geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için artış verilmez. Sigortalının hak ettiği işsizlik sigortası ödeneklerinin ödenmesi, işsizlik kaydını yaptırdığı günü takip eden ilk Pazartesi gününden başlayarak ikişer haftalık dönemlerle ve ilk ödemesi, üçüncü haftanın ilk iş gününde yapılır. Sigortalı ödenek alacağı günler içinde işe girerse, yalnız işe girişinden önceki günler için ödenek verilir.

İşsizlik yardımı talebinde bulunmak için ne yapmak gerekir?

İşsizlik sigortası ödeneği talebinde bulunabil mek için son defa işinden ayrıldığı işverenden işten ayrılış sebebini gösteren yazılı bir belge veya bonservis almak suretiyle iş yerinin bulunduğu yerdeki Çalışma Dairesine şahsen başvurarak, çalışmaya muktedir ve iş almaya hazır bulunup kendisine uygun bir iş bulunması için gerekli kaydı yaptırarak bu durumunu ve takibini belirten bir belge alması koşuldur. Başvurduğu Çalışma Dairesi tarafından bir işe yerleştirilinceye veya kendi olanakları ile bir işe yerleşinceye kadar Kurumca belirlenecek günlerde ve haftada en az bir gün Kurumun ilgili bölgesel Kuruluşunda hazır bulunarak işsizlik kaydını yeniletmesi, bu hususta örneği ve düzenleme usulü Kurumca belli edilecek belgeleri imzalaması gerekmektedir.